DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DINTRE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 1. acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

Exemple de acte privind titlul locativ:

 1. contract de vânzare – cumpărare a unui imobil tip locuință;
 2. extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 zile);
 3. contract de donație a unui imobil tip locuință;
 4. contract de schimb de locuințe;
 5. contract de construire a unui imobil tip locuință (și proces-verbal de predare –primire a locuinței sau recepție preliminară);
 6. contract (convenție) de partaj voluntar;
 7. certificat de moștenitor;
 8. contract de vânzare – cumpărare sau donație a unui imobil tip locuință cu clauză de abitație, uz sau uzufruct viager;
 9. hotărâri judecătorești (definitive și irevocabile) privind partajul unui imobil tip locuință, retrocedarea unui imobil, constatarea uzucapiunii etc.;
 10. contracte de închiriere care au ca obiect un imobil tip locuință;
 11. contract de comodat (împrumut de folosință) a unui imobil cu destinația de locuință închietat în fața unui notar public;

 

 1. b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

 

 1. c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

 

 1. d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în prezenta poliţistului de siguranţă publică, la notarul public ori la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.

 

Pentru persoanele fizice care sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau centrului respectiv. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta.

 

 

Notă:         TOATE DOCUMENTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE