INFORMAŢII PRIVIND ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

 

Competenţa teritorială:

  • primăria localităţii în care unul dintre viitorii soţi domiciliază sau are reşedinţa, respectiv serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor – compartimentul de stare civilă (unde funcţionează) – .

Termen:

  • 10 zile calendaristice de la data depunerii declaraţiei de căsătorie, în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declaraţia, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria;
  • primarului localităţii unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte sau după împlinirea termenului de 10 zile.

Documente necesare:

  • actele de identitate;
  • certificatele de naştere, în original şi copie;
  • certificatele medicale privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători);
  • dacă este cazul, dovezi privind desfacerea sau încetarea căsătoriei, precum şi aprobarea preşedintelui consiliului judeţean în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege;
  • avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz al tutorelui şi autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă cu respectarea Codului familiei;
  • viitorii soţi depun, în mod obligatoriu, o declaraţie pe propria răspundere că nu cunosc nici un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;
  • dovada eliberată de ambasada/consulatul ţării a cărui cetăţean este declarantul, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea naţională a străinului, pentru încheierea căsătoriei în România.