Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată cu orice instrument de scris cu culoare albastră, numai olograf,

 

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

 

Contravaloarea actelor de identitate:

 

  • CARTEA DE IDENTITATE – 7 lei;

 

  • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 leu.

 

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie) se achită:

  • la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor pe raza căruia solicitantul își are domiciliul sau reşedinţa,
  • la structura de taxe şi impozite din cadrul consiliului local în subordinea căruia funcţionează Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
  • prin altă modalitate stabilită de către autoritatea publică locală.
Mai multe informații găsiți în secțiunea laterală stângă, meniul Ghișeu unic.