ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR

INFORMAŢII  PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Compartimentul Stare Civilă își exercită activitatea în baza:

 • Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâri de Guvern nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.

Compartimentul Stare Civilă îndeplinește următoarele atribuții principale, fără a se limita la acestea:

 • îndrumă şi controlează, pe baza graficului de control aprobat de către Preşedintele Consiliului Judeţean, activitatea de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă desfăşurată de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor și a S.P.C.L.E.P. de pe raza judeţului, modul de soluţionare a lucrărilor de stare civilă întocmite, inclusiv gestiunea certificatelor de stare civilă;
 • întocmeşte referate cu concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui și / sau prenumelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă Preşedintelui Consiliului Judeţean, spre aprobare;
 • verifică modul de întocmire de către serviciile publice comunitare locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate și emite avize de aprobare sau respingere;
 • verifică şi emite avize de aprobare sau respingere în dosarele privind rectificarea rubricilor din cuprinsul actelor de stare civilă;
 • acordă asistenţă de specialitate în domeniul stării civile ofiţerilor de stare civilă şi celor interesaţi la solicitarea acestora;
 • primeşte cererile privind acordarea dispensei pentru grad de rudenie, le analizează şi propune Preşedintelui Consiliului Judeţean, aprobarea sau respingerea motivată a acestora;
 • înscrie pe marginea actelor de stare civilă, exemplarul II, menţiunile prevăzute de Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
 • primeşte, actualizează,păstrează şi gestionează registrele de stare civilă exemplarul II de la oficiile locale de stare civilă, asigurând securitatea şi conservarea acestora;
 • întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul oficial la cererea instituţiilor abilitate(instanţe judecătoreşti, parchet, poliţie,notari publici,primării) din registrele de stare civilă exemplarul II.

 

În anul 2019, la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin, pe linie de stare civilă, se încasează taxe, conform Hotărârii de Consiliu Județean nr.187 din 31 octombrie 2018, Anexa nr.6.