TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ŞI EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ PROCURATE DIN STRĂINATATE
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se TRANSCRIU, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinatate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei.

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

Cetăţenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita întocmirea actelor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea Arhivelor Naţionale, cu aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Transcrierea acestor extrase în registrele de stare civilă se face cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului şi avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti şi a verificărilor prin care se stabileşte:
a) dacă titularul certificatului sau extrasului de naştere, căsătorie sau deces este cetăţean român;
b) dacă mai există un alt act transcris sau reconstituit în ţară;
c) domiciliul din ţară al titularului.

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinatate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 vor fi apostilate;
b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art.162 din Legea nr. 105/1992.

Cererea de transcriere, se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul actului şi se face în nume propriu, prin imputernicit cu procură specială autentificată, precum şi prin împuternicire avocaţială.

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu asistat de unul dintre părinţi sau, după caz de tutore; în cazul în care părinţii au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Cererea de transcriere a certificatelor de naştere privind persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, se va depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cererea se adreseaza primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia au domiciliul.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Pentru stabilirea primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate prezintă dovada eliberată de S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu avut în ţară.

Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu Certificatul de depunere a jurământului de credinţă eliberat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţenesti, depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la D.S.C. – Sector 1-Bucureşti; persoanele care se legitimează cu permis de şedere permanentă eliberat de O.R.I. în care se menţionează domiciliul stabil în România, vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii administrativ-teritoriale, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu paşapoarte expirate sau titluri de călătorie şi sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil, vor solicita S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu, eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistraţi în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor; în baza dovezii şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă.

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine în original, fotocopie şi traducere legalizată.

Cererea de transcriere este însoţită, după caz, de următoarele documente:
a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau al paşaportului, după caz;
b) declaraţii notariale, din partea ambilor soţi cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care, în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

  1. c) taxă pentru verificarea şi avizarea dosarului în vederea transcrierii actelor de stare civilă procurate în străinătate în valoare de 30 lei;
    d) în situaţia în care părinţii minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea certificatului va da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă delegat cu privire la domiciliul minorului; în cazul în care transcrierea este prin împuternicit, se va solicita declaraţie notarială cu privire la domiciliul minorului, dacă în cuprinsul împuternicirii nu se face referire la acest aspect.

 

ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE, DE LA MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE DE CARIERĂ ALE ROMÂNIEI, A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, introdus prin Legea nr. 94/2004, „Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita ÎNSCRIEREA* în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care îi privesc, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia se află, iar refuzul acestora se motivează”.

Cererea de înscriere în registrele de stare civilă române se depune la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României din ţara unde a fost făcută înregistrarea în prealabil (sau în ţara aflată în circumscripţia consulară respectivă) şi va fi însoţită de paşaportul (în original şi copie simplă) care atestă ca titularul (solicitantul) este (a fost) cetăţean român, certificatul de stare civilă original, copia legalizată şi traducerea acestuia, ce va fi facută de către misiunea diplomatică, sau de un notar public din ţara de reşedinţă, având aplicată Apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961.

Pentru a se evita o dublă înregistrare în registrele de stare civilă române, se vor solicita petenţilor declaraţii de propria răspundere, din care să rezulte că nu există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române din ţară.

Declaraţia va avea următorul conţinut:

„Subsemnatul _____________________ fiul/fiica lui _____________ şi al (a) _______________ , născut (ă) la data de ________ in _________________, cu domiciliul în ____________________, declar pe proprie răspundere că nu am mai solicitat transcrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Am luat cunoştinţă că falsul în declaraţii constituie infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 292 Cod Penal, iar în cazul în care se va constata că mai există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române prezentul act va fi anulat.”

Cererea va fi înregistrată în registrul de intrare-ieşire de la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României.

a) Pentru înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor de naştere:
– cererea va fi făcută de unul din părinţi, de minor (în cazul în care acesta a împlinit vârsta 14 ani) sau prin împuternicit cu procură specială.
b) Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie:
– cererea va fi făcută de soţul cetăţean român, sau prin împuternicit cu procură specială.

Întocmirea actului se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, în cazul în care a avut una sau mai multe căsătorii încheiate în străinătate, a solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ pe marginea actului de naştere din ţară. Dovada o poate face prezentand certificatul de nastere eliberat de autoritatile din tara, cu toate menţiunile înscrise (referitoare la căsătorie sau divorţ);
c) Pentru înscrierea certificatelor de deces:
– cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptăţită.

În toate cazurile, în baza documentelor prezentate, dacă se va stabili că solicitantul este (a fost) cetăţean român şi nu a mai solicitat transcrierea sau reconstituirea documentului în registrele de stare civilă române (conform declaraţiei pe proprie răspundere), după verificarea şi înregistrarea cererii, se va întocmi actul de stare civilă, iar originalul certificatului de stare civilă, pe care se va efectua menţiunea că a fost ÎNSCRIS în registrele de stare civilă române, se va restitui solicitantului(„Actul a fost ÎNSCRIS sub numărul _______/_______ în registrele de stare civilă ale Ambasadei/Consulatului General al României la __________________”).

În baza actului de stare civilă ÎNSCRIS în registrele de stare civilă române de la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României, se va elibera certificatul corespunzător.
În actele şi în certificatele de naştere întocmite pentru copiii născuţi în străinătate, începând cu anul 2004, se va înscrie codul numeric personal (C.N.P.) din secvenţa de coduri repartizată pentru fiecare misiune diplomatică sau oficiu consular de carieră al României.

Vor fi ÎNSCRISE şi certificatele de stare civilă ale cetăţenilor români înregistrate la autorităţile străine, anterior intrarii în vigoare a reglementărilor introduse de Legea nr.94/2004, însă numai din ţara în care funcţionează misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României ori pentruţara în care nu există misiune/oficiu aflat(ă) în circumscripţia consulară respectivă.
*ÎNSCRIEREA este echivalentul TRANSCRIERII din ţară.