ELIBERAREA CERTIFICATULUI PRIVIND DOMICILIUL
ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL NAȚIONAL DE EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
(București) eliberează cetățenilor români CERTIFICATUL privind domiciliul
înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, necesar în
vederea obținerii unor drepturi sau apărării intereselor acestora în străinătate.
Cetățenii români vor completa câte o cerere, pentru fiecare persoană pentru
care se dorește eliberarea acestui document, la sediul serviciului public
comunitar județean de evidenţă a persoanelor (Reșița, B-dul A.I. Cuza nr.4)
sau la sediul serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza
căruia persoanele au domiciliul.
Cererea se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură
specială (atât pentru depunere, cât și pentru ridicare, după caz) și va fi însoţită
de următoarele documente:
 fotocopia actului de identitate al fiecărei persoane pentru care se solicită
eliberarea certificatului;
 fotocopia certificatului de naștere pentru copiii sub 14 ani;
 procura specială şi traducerea acesteia, după caz, dacă se solicită
eliberarea certificatului prin împuternicit.
În aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului
European și al Consiliului, în situația în care se dorește eliberarea certificatului
privind domiciliul pentru a fi folosit în spațiul Uniunii Europene, petenții vor
completa câte o cerere – Anexa 6- de eliberare a unui formular multilingv, care
să însoțească certificatul privind domiciliul. În cuprinsul cererii Anexa 6 se vor
preciza țara unde se va prezenta certificatul și limba în care se dorește ca
formularul multilingv să fie redactat.
Pentru eliberarea certificatului și a formularului multilingv aferent, se percepe o
taxă în valoare de 50 lei, pentru fiecare cerere, conform Anexei nr.6 la Hotărârea
de Consiliu Județean Caraș-Severin nr.187 din 31 octombrie 2018
(http://www.cjcs.ro/hotarari-consiliu-judetean.php?arhiva=1&an=2018).
Taxa se poate plăti la casieria instituției, precum și în contul deschis la Trezoreria
Statului – RO71 TREZ 1812 1G34 5000 XXXX – taxă de verificare a cererii de
solicitare a certificatului privind domiciliul – indicându-se numele și prenumele
solicitantului.
CERTIFICATUL privind domiciliul înregistrat în Registrul național de evidență a
persoanelor se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr.33/2002 privind
reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice
centrale și locale (publicată în Monitorul Oficial nr.88/02.02.2002), aprobată prin
Legea nr.223/2002 (publicată în Monitorul Oficial nr.290/29.04.2002), precum şi
cu cele ale H.G. nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind
procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele
de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor
persoane (Monitorul Oficial nr.205/06.03.2006), modificată de H.G. nr.223/2017
pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind prevederi
referitoare la taxe și tarife (Monitorul Oficial nr.268/18.04.2017)

Cerere Anexa 6 eliberare formular multilingv – timp de completare 5 minute

Cerere certificat atestare domiciliu copil – timp de completare 10 minute

Cerere certificat atestare domiciliu majori – timp de completare 10 minute